Tillbaka

CRISP-DM

CRISP-DM PRODUKTIONSPROCESSMODELL

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) är en smidig och enkel produktionsprocessmodell för analys som användes redan på 1990-talet. Processens faser följer nödvändigtvis inte varandra slaviskt, utan är ofta egna helheter. Modellen ger ändå en bra och målinriktad körordning för analysens produktionsprocess.

Launch Pad – kartläggning av nuläget

I arbetet använder vi oss av teammodellen Problem-Solution, där vi tillsammans med kunden definierar de frågor som behöver lösas med utgångspunkt i verksamhetens behov. Med hjälp av Launch Pad, som är en kartläggningsmetod för att identifiera möjligheter, urskiljer vi möjligheterna i företagets datasituation och i övriga informationskällor. En djupdykning i den befintliga datan frilägger information i datamängderna till stöd för beslutsfattandet och förtydligar processens beslutspunkter och deras frågor.

Rocket Launch – förnyelse av verksamhetsprocesserna

I RocketLaunch-fasen förenar vi med hjälp av analys olika informationskällor och svarar på de frågor som beslutspunkterna kräver. I arbetet använder vi oss av teammodellen Problem-Solution, där vi tillsammans med kunden bearbetar lösningar. Den bärande principen för produktionen av de analytiska modeller som uppkommer är snabbhet: den för verksamhetsprocessen viktiga informationen kan snabbt tas i bruk i första skedet utan någon egentlig automationsprocess. De analytiska modellerna som effektiviserar optimeringen av åtgärder och processer används direkt efter avslutad modellering.

Mission Control – ibruktagande av förutsägande analys och optimering

I Mission Control-skedet integreras och automatiseras förutsägande analys och optimering till en del av funktionerna. Ett sätt som upplevts som positivt vid automatiseringen av databaserade verksamhetsmodeller och processer är att introducera en funktion åt gången samtidigt som man lyssnar på användarens behov. Det lönar sig att börja använda verktyg för knowledge management i den del där effektiviseringen av processen snabbast visar resultat. Denna fas innehåller vid behov underhåll och vidareutveckling av den framtagna processen.