Analysverktyg

Technologies vocabulary

API (Application Programming Interface)
AWS (Amazon Web Services)
Azure
Big Data
CDW (customer data warehouse)
Databasteknologier
Datamodeller
EDW (enterprise data warehouse)
ETL (extraction, transformation and loading):
GitHub
Hadoop
IaaS (Infrastructure as a Service)
IBM SPSS Modeler
Java
JavaScript
Map reduce
NodeJS
NoSQL (Not only SQL)
ODBC, JDBC (open database connectivity/java database connectivity)
PaaS (Platform as a Service)
Python
R
Relationsdatabaser
SaaS (Software as a Service)
SAS
Spark
SQL
Web crawling

Analytics vocabulary

Algoritmer
Associationsanalyser
Bayesianska metoder
Beskrivande analys
Beslutsfönster
Bortfall av data
Brus
Business intelligence
Cross-over-forskningsdesign
Data science
Datasynkronisering
Datautvinning
Förklaringsgrad
Frekvensfördelning
Glidande medelvärde 
Grupperingsmetoder (segmentering, klustring)
Hypotestestning
Klassificeringsmetoder
Konfidensintervall
Kontrollgrupp
Korrelation
Korstabulering
Kundanalyser 
Livslängdsanalyser 
Maskininlärning
Multivariata metoder
Optimering (matematisk)
Outlier
Predikativ analys
Preskriptiv analys
Prognosmodeller
Provsammanställning
Regressionsanalyser
Responsvariabel
Rotfelsanalys
Scoring
Signifikansnivå
Simuleringsmetoder
Standardavvikelse
Stiganalys
Störfaktor
Survey, enkätundersökning
Textanalys
Tidsserieanalyser
Urval
Variansanalys
Variationskoefficient
Varukorgsanalys
Verksamhetsanalys
Webbanalys