Analytiikkapakki

Teknologian sanasto

API (Application Programming Interface)
AWS (Amazon Web Services)
Big Data
BO
CDW (customer data warehouse)
Cognos
DataStage
EDW (enterprise data warehouse)
ERStudio
ERWin
ETL (extraction, transformation and loading)
GitHub
Hadoop
IaaS (Infrastructure as a service)
IBM SPSS Modeler
Informatica
Java
Javascript
Map reduce
NodeJS
NoSQL (Not only SQL)
ODBC, JDBC
OLAP
OLTP
PaaS (Platform as a service)
Pentaho
Python
Qlik
R
RapidMiner
Relaatiotietokannat
SaaS (Software as a Service)
SAS
Spark
SQL
Tableau
Tietokantateknologiat
Tietomallit
Web crawling

Analytiikan sanasto

Aikasarja-analyysi
Algoritmit
Asiakasanalytiikka
Assosiaatioanalyysit
Bayes-menetelmät
Business intelligence, BI
Cross-over tutkimusasetelma
Data science
Elinaika-analyysit
Ennustemalli
Frekvenssijakauma
Hypoteesien testausmenetelmät
Juurisyy-analyysi
Keskihajonta
Koeasetelma
Kohina
Koneoppiminen
Korrelaatio
Kuvaileva analytiikka
Liiketoiminta-analytiikka
Liukuva keskiarvo
Luokittelumenetelmät
Luottamusväli
Merkitsevyystaso
Monimuuttujamenetelmät
Neuroverkko
Optimointi (matemaattinen)
Ostoskorianalyysi
Otos
Outlier
Päätöksentekoikkuna
Pisteytys (scoring)
Polkuanalyysi
Prediktiivinen analytiikka
Preskriptiivinen analytiikka
Puuttuva tieto
Regressioanalyysit
Ristiintaulukointi
Ryhmittelymenetelmät (segmentointi, klusterointi)
Sekoittava tekijä
Selitettävä muuttuja (vastemuuttuja)
Selitysaste
Simulointimenetelmät
Survey, kyselytutkimus
Tekstianalyysi
Teollinen internet (Internet of things)
Tiedon synkronointi
Tiedonlouhinta
Variaatiokerroin
Varianssianalyysi
Verrokkiryhmä (kontrolliryhmä)
Web-analytiikka