Analysverktyg

 

TEKNOLOGILÖSNINGARNAS TERMER OCH ROLLER

För att på ett så noggrant sätt som möjligt kunna lagra, hantera och använda data behövs korrekta verktyg, databaser och datalager. Det finns många olika teknologier som anknyter till insamling, lagring, rapportering, visualisering och analysering och det uppkommer ständigt nya termer. Vad gäller knowledge management har varje teknologi sin tydliga roll. Du kan bekanta dig närmare med betydelserna av de olika teknologitermerna genom att klicka här.

ANALYSTERMER OCH -INNEHÅLL

Med avancerad analys avses att man använder data för att förklara företeelser som har skett eller förutspår kommande händelser. När traditionell rapportering blickar bakåt, ger de moderna analysverktygen en inblick in i framtiden. Analysering baseras på användning av matematiska modeller. Modellerna har olika teoretiska utgångspunkter och användningssyften. Du kan bekanta dig närmare med de mest kända analystermerna med bilder genom att klicka här.

 

Technologies vocabulary

API (Application Programming Interface)
AWS (Amazon Web Services)
Azure
Big Data
CDW (customer data warehouse)
Databasteknologier
Datamodeller
EDW (enterprise data warehouse)
ETL (extraction, transformation and loading):
GitHub
Hadoop
IaaS (Infrastructure as a Service)
IBM SPSS Modeler
Java
JavaScript
Map reduce
NodeJS
NoSQL (Not only SQL)
ODBC, JDBC (open database connectivity/java database connectivity)
PaaS (Platform as a Service)
Python
R
Relationsdatabaser
SaaS (Software as a Service)
SAS
Spark
SQL
Web crawling

Analytics vocabulary

Algoritmer
Associationsanalyser
Bayesianska metoder
Beskrivande analys
Beslutsfönster
Bortfall av data
Brus
Business intelligence
Cross-over-forskningsdesign
Data science
Datasynkronisering
Datautvinning
Förklaringsgrad
Frekvensfördelning
Glidande medelvärde 
Grupperingsmetoder (segmentering, klustring)
Hypotestestning
Klassificeringsmetoder
Konfidensintervall
Kontrollgrupp
Korrelation
Korstabulering
Kundanalyser 
Livslängdsanalyser 
Maskininlärning
Multivariata metoder
Optimering (matematisk)
Outlier
Predikativ analys
Preskriptiv analys
Prognosmodeller
Provsammanställning
Regressionsanalyser
Responsvariabel
Rotfelsanalys
Scoring
Signifikansnivå
Simuleringsmetoder
Standardavvikelse
Stiganalys
Störfaktor
Survey, enkätundersökning
Textanalys
Tidsserieanalyser
Urval
Variansanalys
Variationskoefficient
Varukorgsanalys
Verksamhetsanalys
WebbanalysPredictive and Descriptive analytics
IBM SPSS Modeler
IBM SPSS Modeler Server
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Optimization / Prescriptive analytics
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
IBM Decision optimization Center

Reporting and Business intelligence
IBM Cognos

Business planning
IBM Cognos TM1

IBM Predictive Customer Intelligence
IBM Predictive Maintenance and Quality
IBM Counter Fraud Management

Watson

WEX  (Watson Explorer)

APIt

Bluemix

Softlayer