Uutiskirjeen rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Houston Analytics Oy:n henkilörekisterin rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 pykälän ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Houston Analytics Oy
Verkkosaarenkatu 5
00580 Helsinki

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Tuulikki Markkula

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilötason sähköpostiosoitteet Houston Analytics Oy:n palveluista kiinnostuneista asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista. Osoitteet on ensisijaisesti kerätty verkkosivujen Uutiskirje-osiosta sekä eri kanavien asiakaskontakteista.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään Houston Analyticsin asiakkaiden sekä uutiskirjeestä kiinnostuneiden asiakkaiden asiakassuhteen hoitoon liittyvään tiedottamiseen (uutiskirje), suoramarkkinointiin ja tutkimukseen.

KUVAUS REKISTERI TIEDOISTA
Henkilörekisteri sisältää henkilön sähköpostiosoitteen. Lisäksi tallentuvat Houston Analytics Oy:n uutiskirjeen klikkaustiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja muille tahoille. Tietoja ei tallenneta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja niin, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriä hoitavalle henkilölle kirjallisesti. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.